ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان September 2020 Issue

September 2020 Issue

بررسی آمار فروش 120 هزار میلیاردی فروش شرکت های دانش بنیان؛ زیست فناوری بیشترین سهم از صادرات شرکت های دانش بنیان را در اختیار دارد

    //isti.ir/XpX