October 2020 Issue

بررسی آمار فروش 120 هزار میلیاردی فروش شرکت های دانش بنیان؛ زیست فناوری بیشترین سهم از صادرات شرکت های دانش بنیان را در اختیار دارد

بررسی آمار فروش 120 هزار میلیاردی فروش شرکت های دانش بنیان؛ زیست فناوری بیشترین سهم از صادرات شرکت های دانش بنیان را در اختیار د

بازی بزرگان

در این شماره می خوانید:

بررسی کامل فروش 120 هزار میلیاردی شرکت های دانش بنیان 

معمای ساخت واکسن کرونای روسیه

اثر ویروس کرونا در بازار جهانی طراحی دارو

صادرات محصولات کشت بافت ایرانی

و...

فایل ها

کلمات کلیدی
//isti.ir/ZjEp