ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان December 2020 Issue

December 2020 Issue

فقط 22 داروی زیستی معادل فروش 30 میلیون بشکه نفت برای کشور صرفه جویی ارزی به وجود آورده اند

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان November 2020 Issue

November 2020 Issue

یک میلیارد دلار صرفه جویی ارزی حاصل تلاش تیم ملی نخبگان زیست فناوری ایران؛ کسب 9.5 درصد درآمد دانش بنیان از محل فعالیت زیست فناوری

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان September 2020 Issue

September 2020 Issue

کرونا پلاس؛ کاهش ارزبری چشمگیر داروهای زیستی؛ رونق صنعت کود زیستی، 162 میلیون دلار کاهش ارزبری؛ از صفر تا صد شتاب دهی ایده؛ اقتصاد دیجیتالی در روزهای کرونایی

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان October 2020 Issue

October 2020 Issue

بررسی آمار فروش 120 هزار میلیاردی فروش شرکت های دانش بنیان؛ زیست فناوری بیشترین سهم از صادرات شرکت های دانش بنیان را در اختیار دارد

    //isti.ir/Xtfc